Ključne kompetence coacha

Ključne kompetence coacha so bile razvite kot podpora večjemu razumevanju o veščinah in pristopih profesionalnih coachev pri izvajanju coaching, kot ga definira ICF (angleški izvirnik najdete na: https://coachfederation.org/core-competencies). Preberete si jih lahko v tem dokumentu.
 
 
ICF je novembra 2019 potrdil prenovljen kompetenčni model, ki se bo začel uporabljati v začetku leta 2021. Pred vami je delovni prevod (Bernarda Potočnik, PCC, Karmen Šemrl, ACC), angleški izvirnik najdete na: https://coachfederation.org/core-competencies

Posodobljen model temeljnih kompetenc coacha po International Coach Federation (oktober 2019)

A. Temelji

1. Demonstrira etično izvajanje coachinga
Definicija: Razume in konsistentno uporablja etiko in standarde coachinga

 • Demonstrira osebno integriteto in poštenost v interakciji s strankami, naročniki in relevantnimi deležniki
 • Senzitivno upošteva identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja strank
 • Uporablja jezik, ki je ustrezen in spoštljiv do strank, naročnikov in relevantnih deležnikov
 • Upošteva Etični kodeks in temeljne vrednote ICF-a
 • Ohranja zaupnost informacij o stranki skladno z dogovori z deležniki in ustreznimi zakoni
 • Upošteva razlike med coachingom, svetovanjem, psihoterapijo in drugimi podpornimi strokami
 • Usmeri stranke k drugim strokovnjakom, če je potrebno

2. Pooseblja coaching naravnanost
Definicija: Razvija in ohranja odprto, radovedno in prožno miselno naravnost, ki je osredinjena na stranko

 • Upošteva, da so stranke odgovorne za svoje lastne izbire
 • Kot coach se nenehno uči in razvija
 • Skozi refleksijo nenehno nadgrajuje lastno izvajanje coachinga
 • Zaveda se in odprto sprejema, da kontekst in kultura vplivata nanj in na druge
 • Uporablja zavedanje sebe in lastne intuicije, da koristi stranki
 • Razvija in ohranja sposobnost uravnavanja lastnih čustev
 • Miselno in čustveno se pripravi na srečanje
 • Poišče pomoč pri zunanjih virih, ko je to potrebno

B. Soustvarjanje odnosa

3. Vzpostavlja in ohranja dogovore
Definicija: V partnerstvu s stranko in relevantnimi deležniki oblikuje jasne dogovore o coaching odnosu, procesih, načrtih in ciljih. Vzpostavlja dogovore za celoten proces coachinga in tudi za vsako posamezno coaching srečanje.

 • Pojasni, kaj coaching je in kaj ni ter proces opiše stranki in relevantnim deležnikom
 • Doseže dogovor o tem, kaj je in kaj ni ustrezno v coaching odnosu, kaj nudi in česa ne ter katere so odgovornosti stranke in relevantnih deležnikov
 • Doseže dogovor o smernicah in specifičnih parametrih coaching odnosa, kot so logistika, cene, termini, trajanje, prenehanje, zaupnost in vključitev drugih
 • V partnerstvu s stranko in relevantnimi deležniki oblikuje celoten načrt coachinga in cilje
 • V partnerstvu s stranko ugotavlja kompatibilnost s stranko
 • V partnerstvu s stranko opredeli oziroma potrdi, kar želi stranka doseči na srečanju
 • V partnerstvu s stranko opredeli, kaj stranka verjame, da je treba nasloviti ali razrešiti za dosego tega, kar želi od srečanja
 • V partnerstvu s stranko opredeli ali potrdi kriterije uspeha za tisto, kar stranka želi doseči v procesu coachinga ali na posameznem srečanju
 • V partnerstvu s stranko upravlja čas in fokus srečanja
 • Nadaljuje s coachingom v smeri želenega rezultata stranke, razen če se stranka ne opredeli drugače
 • V partnerstvu s stranko zaključi coaching odnos na način, ki upošteva izkušnjo coachinga

4. Neguje zaupanje in varnost
Definicija: V partnerstvu s stranko ustvarja varno, podporno okolje, ki omogoča stranki, da se svobodno izrazi. Razvija odnos vzajemnega spoštovanja in zaupanja.

 • Prizadeva si razumeti stranko v njenem lastnem kontekstu, kar lahko vključuje identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja stranke
 • Demonstrira spoštovanje strankine identitete, zaznavanja, sloga in jezika ter prilagaja coaching stranki
 • Upošteva in spoštuje strankine edinstvene talente, vpoglede in delo v procesu coachinga
 • Izraža podporo, empatijo in skrb za stranko
 • Upošteva in podpira strankino izražanje občutkov, zaznav, skrbi, prepričanj in zamisli
 • Z odprtostjo in transparentnostjo izraža ranljivost in ustvarja zaupanje s stranko

5. Ohranja prisotnost
Definicija: Se popolnoma zaveda in je prisoten s stranko, uporablja odprt, prožen, prizemljen in samozavesten slog

 •  Je osredinjen, zaznava, je empatičen in se odziva na stranko
 • Demonstrira radovednost med coaching procesom
 • Upravlja z lastnimi čustvi, da ostaja prisoten s stranko
 • Demonstrira samozavest pri delu z močnimi čustvi stranke med procesom coachinga
 • Sproščeno deluje v prostoru »nevédenja«
 • Ustvarja ali omogoča prostor za tišino, premor ali refleksijo

C. Učinkovito komunicira

6. Aktivno posluša
Definicija: Se osredotoča na to, kar stranka reče in česa ne izreče, da v celoti razume, kaj stranka sporoča v kontekstu lastnih sistemov, in da podpira strankino samoizražanje

 • Upošteva kontekst stranke, identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja stranke, da izboljša razumevanje tega, kar stranka sporoča
 • Reflektira ali povzame, kar stranka sporoča, da zagotovi jasnost in razumevanje
 • Prepoznava in povpraša, kadar zazna, da je v ozadju več, kot stranka izraža
 • Zazna, upošteva in raziskuje strankina čustva, spremembo energije, nebesedne znake in druga vedênja
 • Integrira strankine besede, ton glasu in telesno govorico, da opredeli celoten pomen tega, kar stranka sporoča
 • Zazna trende v vedênjih in čustvih stranke skozi coaching srečanja z namenom prepoznavanja tem in vzorce

 

7. Ustvarjanje zavedanja
Definicija: Stranki omogoča vpoglede in učenje z uporabo orodij in tehnik, kot so učinkovito zastavljanje vprašanj, tišina, metafora ali analogija

 • Upošteva izkušnjo stranke, ko se odloča, kaj bi lahko bilo najbolj koristno
 • Izzove stranko z namenom, da prebudi zavedanje stranke ali da stranka dobi vpogled
 • Zastavlja vprašanja o stranki, kot so vprašanja o načinu razmišljanja, vrednotah, potrebah, željah in prepričanjih
 • Zastavlja vprašanja, ki stranki pomagajo raziskovati zunaj okvirov trenutnega razmišljanja
 • Povabi stranko, da pove več o svojem doživljanju v določenem trenutku
 • Zaznava, kaj deluje za izboljšanje strankinega procesa
 • Prilagaja coaching pristop glede na potrebe stranke
 • Pomaga stranki opredeliti dejavnike, ki vplivajo na trenutne in prihodnje vzorce vedênja, mišljenja ali čustva
 • Povabi stranko, da generira zamisli o tem, kako se lahko premakne naprej in kaj je pripravljena ali zmožna narediti
 • Podpira stranko pri preokvirjanju pogledov
 • Deli opažanja, vpoglede in občutke, ki lahko ustvarijo novo spoznanje za stranko, brez potrebe, da bi imel prav
 • D. Spodbujanje učenja in rasti

8. Podpira rast stranke
Definicija: V partnerstvu s stranko omogoča, da stranka spoznanja in vpoglede pretvori v delovanje. Spodbuja strankino avtonomijo v procesu coachinga.

 • S stranko dela na integraciji novega zavedanja, vpogledov in spoznanj v njen pogled na svet in vedênja
 • V partnerstvu s stranko zagotavlja oblikovanje ciljev, dejanj in načinov prevzemanja odgovornosti, ki integrirajo in razširjajo nova spoznanja in védenja stranke
 • Upošteva in podpira avtonomijo stranke pri oblikovanju ciljev, dejanj in načinov prevzemanja odgovornosti
 • Podpira stranko pri opredelitvi potencialnih rezultatov ali spoznanj, ki jih bo pridobila iz zastavljenih akcijskih korakov
 • Povabi stranko, da razmisli, kako se bo premaknila naprej, kar vključuje njene vire, podporo in potencialne ovire
 • V partnerstvu s stranko zagotavlja povzemanje spoznanj in vpogledov na posameznem srečanju ali med srečanji
 • Proslavlja napredek in uspehe stranke
 • V partnerstvu s stranko zaključi srečanje